O projekcie

Flora Pomeranica Orientalis jest projektem naukowym Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody. Powstał przy współpracy z twórcami Zachodniopomorskiego Atlasu Rozmieszczenia Roślin i Grzybów (ZARRiG)    dr inż. Andrzejem Łysko (Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) oraz prof. dr hab. Agnieszką Popielą (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Szczeciński). Koordynatorem projektu jest Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA. 

Podstawowym celem projektu jest zgromadzenie i archiwizowanie dokumentacji florystycznej z obszaru Pomorza Gdańskiego (ryc.  1) w specjalnie do tego celu stworzonej elektronicznej bazie danych. Baza ta ujednolica format przechowywania dat florystycznych pochodzących od różnych autorów, a tym samym ma stanowić dostępne narzędzie umożliwiające zintegrowanie wielu oddzielnych zbiorów danych botanicznych w jednym systemie. Projekt ma usprawnić i ułatwić wymianę informacji naukowych i wyników prac terenowych między autorami danych.

Baza umożliwia użytkownikom gromadzenie i edytowanie własnych danych, kreślenie map oraz generowanie zestawień zbioru danych (m.in. listy stanowisk dla gatunku, wydruki, eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego, plików .shp itp.). Nadzór nad merytoryczną i systemową stroną projektu sprawuje Redakcja. W przypadku wszystkich danych wprowadzonych i przechowywanych w systemie zachowane zostają  prawa autorskie (poprzez przypisanie poszczególnych rekordów ich autorom).

Docelowo Flora Pomeranica Orientalis ma stanowić źródło informacji o:

  • rozmieszczeniu gatunków zarówno w ujęciu przestrzennym jak i czasowym,
  • populacjach poszczególnych gatunków,
  • bioróżnorodności ekosystemów Pomorza Gdańskiego.

Chcielibyśmy aby zarówno baza danych jak i prezentowana strona skupiała naukowców i praktyków o różnych specjalnościach, związanych z szeroko rozumianą botaniką i ochroną przyrody oraz wszystkich zainteresowanych Florą Regionu Pomorza Gdańskiego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Redakcja